Mwy o wybodaethCasglu Data

Mae’r ysgol yn casglu gwybodaeth am ddisgyblion a’u rhieni/gwarcheidwaid wrth i’r disgyblion gael eu derbyn i’r ysgol ac at ddibenion penodol yn ystod y flwyddyn ysgol. Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y data a gesglir yn gywir ac yn ddiogel. Mae gan unigolion hawliau penodol i gael gweld yr wybodaeth bersonol a gedwir amdanynt ac mae’r rhain wedi’u hamlinellu yn ein hysbysiad prosesu teg.

∆ TOP

Cinio Ysgol

∆ TOP

Cludiant i ac o Ysgol Llannon

Gellir darparu cludiant am ddim i'r ysgol. Mae pob achos yn cael ei farnu yn ôl ei deilyngdod. Siaradwch â'r staff ynglŷn â'r trefniadau os ydych chi'n credu bod gan eich plentyn/plant hawl i'r gwasanaeth hwn.

∆ TOP

Dolenni Defnyddiol


Cyngor Sir Ceredigion


Dillad Ysgol Alison Jones

∆ TOP

Gwasanaethau Cefnogol

Mae’r Gwasanaeth Iechyd i Blant Ysgol yn cynnwys:

∆ TOP

Gwisg Ysgol

Anogir y disgyblion i wisgo gwisg swyddogol yr ysgol, sef:

Merched: Crys chwys yr ysgol* • Sgert/Trowsus du • Crys polo* • Esgidiau du
Bechgyn: Crys chwys yr ysgol* • Trowsus du • Crys polo* • Esgidiau du

∆ TOP

Llywodraethwyr

Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn cwrdd yn rheolaidd i drafod materion sy’n ymwneud â chynnal a chodi safonau o fewn yr ysgol.
Cadeirydd y corff llywodraethol: G. Evans

∆ TOP

Oriau Ysgol

Sesiwn y bore: 9.00 i 12.00
Egwyl: 10.30 i 10.45
Amser cinio: 12.00 i 1.00
Sesiwn prynhawn: 1.00 i 3.30
Egwyl: 2.30 i 2.45

∆ TOP

Staff

Pennaeth: G.R. Davies
Athrawon: E. Lionel-Williams ac E. Davies
Cynorthwyydd Addysgu: N. Jones a C. Hollick

∆ TOP

Sut i Wneud Achwyniad

Dylid trafod pob cwyn gyda’r athrawon yn y lle cyntaf. Gwneir pob ymdrech i ddatrys y mater yn anffurfiol o fewn yr ysgol. Os na fyddai hynny wedi profi’n bosibl, dylid anfon cwyn ysgrifenedig i’r ysgol a bydd y Pennaeth yn dilyn y gyfundrefn yn unol â pholisi cwynion yr ysgol. Os fydd cwyn yn erbyn y Pennaeth, bydd rhaid cysylltu â chadeirydd y Llywodraethwyr.

∆ TOP

Ysgol Llannon
Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon • Stryd yr Ysgol, Llannon, Ceredigion SY23 5HX
E-bost: prif@llannon.ceredigion.sch.uk • Ffôn: 01974 202 478